Hopp til hovedinnhold

What's in it for me?

5 gode grunnar til å samarbeide med skolar om realfagsundervisning:

1. Positivt omdømme i lokalsamfunnet

De vil bli samtaleemnet rundt middagsbordet i lokalsamfunnet. Fleire av undervisningssamarbeida blir også dekka av lokal presse. Sjå eksempel her.

2. Markedsføre eigen fagkompetanse som på sikt kan bidra til rekruttering

– Eg trur unge kjem tilbake til heimbygda etter utdanning, viss dei veit om spennande arbeidsmiljø. (Harold Wieldraaijer, dagleg leiar i Vendanor)

– Jeg tror at samarbeidet har ført til at ungdommen har fått øynene opp for vår bransje og at vi er en spennende arbeidsplass. (Einar Rosting, kontorsjef Meløy Energi AS)

3. Gi lærarar og elevar meir kunnskap om behovet for realfagskompetanse

– Jeg synes det har vært veldig interessant å være med på Lektor2-opplegg, jeg har fått et nytt syn på hvor mange arbeidsplasser som finnes innenfor realfag og mulighetene rundt dette. (Elev som har deltatt i Lektor2)

– Jeg visste ikke at de hadde så mye utdannelse, de som jobber her. Det virker ikke sånn når du ser på bygningene. (Elev som har deltatt i Lektor2)

4. Bidra til å betre realfagsundervisninga for elevar

– Det var kort sagt fantastisk og veldig inspirerende! Man trenger slike input i skolehverdagen og det fikk elevene i klassen til å delta og være mer med. 
(Elev som har deltatt i Lektor2)

– Jeg synes at det var veldig gøy å få gjøre noe som føltes litt viktig og profesjonelt ut.
(Elev som har deltatt i Lektor2)

5. Hjelp til å løyse oppgåver som bedrifta/institusjonen ønsker å få gjort

– Skikkelig vinn-vinn. Informasjonen vi har fått er veldig verdifull for oss. 
(Hans Christian Hillesund, dagleg leiar i Maren)

– Utregningene dere har gjort tror jeg ikke har vært utført tidligere. Dette tar vi på største alvor og skal legge det inn i langtidsplanen. (Karl Peter Johnsen, Nexans)

– Det er dyrt å gjøre strandtrekk, derfor har vi ikke hatt mulighet til å gjøre dette ofte. Nå er planen at elevene skal gjøre strandtrekk på dette stedet hvert år, slik at man kan følge utviklingen. (Sigurd Heiberg Espeland, forskar på Flødevigen)

Kva er Lektor2?

Lektor2-ordninga er ei nasjonal realfagssatsing der lærarar samarbeider med fagpersonar i bedrifter/institusjonar som brukar realfag i jobben sin. Målet er å auke interessa og motivasjonen for realfag hos elevane, vise fram korleis realfag blir bruka i arbeidslivet og bidra til at fleire elevar vel realfag i vidare utdanning og yrke. Lektor2 blir finansiert av Kunnskapsdepartementet og blir drifta av Naturfagsenteret på Universitetet i Oslo.

I skoleåret 2017/18 deltar 226 skolar. Sidan oppstarten av ordninga i 2009/10 har totalt 440 skolar og over 700 partnarar frå arbeidslivet deltatt.

Kva innber samarbeidet for bedrifta/institusjonen?

Kva samarbeidet inneber vil avhenge av kapasiteten til partnaren og kva partnaren avtalar med skolen. Tanken er at samarbeidspartnar og lærar diskuterer undervisningsopplegget saman, slik at både elevane og partnaren får mest mogleg ut av samarbeidet. Her er nokre idear til kva partnaren kan bidra med:

  • Hjelpe skolen med å finne reelle problemstillingar/oppdrag som elevane kan jobbe med
  • Tilby lån av utstyr som skolen ikkje har sjølv
  • Hjelpe elevar med å samle data
  • Gi fagleg rettleiing
  • Ta imot besøk av elevane
  • Stille med tilsette som kan bli intervjua

Gjennomsnittleg tidsbruk for partnaren er 1–2 dagar til saman i løpet av eit skoleår. Grovt skissert kan det sjå slik ut:

  1. Eit innleiande møte med faglæraren for at læraren kan bli kjent med dykk og arbeidsoppgåvene dykkar. Saman finn de fram til eit oppdrag elevane skal jobbe med.
  2. Presentere oppdraget for elevane. Om det er vanskeleg å få tid til å møte elevane, kan for eksempel oppdraget bli presentert over skype.
  3. Møte elevane – hos dykk, på skolen eller der det er hensiktsmessig. Her kan elevane få fagleg rettleiing knytt til oppdraget dei jobbar med og eventuelt informasjon om bedrifta/institusjonen og dei tilsette som jobbar der. 
  4. Etter å ha jobba vidare med oppdraget på skolen blir løysinga på oppdraget presentert for partnaren. Dette kan vere i form av ein presentasjon, rapport e.l. 

Lektor2-ordninga kan dessverre ikkje dekke utgifter (honorar/lønn) til partnarane som deltar.