• Lærerressurser
  • Læringsstrategier for å stimulere og synliggjøre elevenes tenkning

Læringsstrategier for å stimulere og synliggjøre elevenes tenkning

Å synliggjøre elevenes tenkning – og dermed gjøre denne observerbar – betyr at elevene uttrykker tankene og forståelsen sin gjennom for eksempel å snakke, handle, skrive eller tegne. Vedlagt til høyre kan du lese fire eksempler på læringsstrategier som er utviklet for å stimulere og synliggjøre elevenes tenkning.

Forskningsprosjektet Visible Thinking har utviklet mer enn 30 læringsstrategier som stimulerer tankeprosessene og synliggjør elevenes tenkning.

  • Læringsstrategiene er ikke aktiviteter i seg selv, men enkle prosedyrer som du fletter inn i undervisninga for å rette oppmerksomhet mot læringa til elevene.
  • De ulike strategiene legger vekt på bestemte tankeprosesser, og du velger hvilke strategi du vil bruke ut fra hvilke type tenking du er ute etter å få fram hos elevene.
  • Alle strategiene består av noen få steg, der hvert steg inneholder et spørsmål eller en instruks, og det er måten disse er formulerte på og rekkefølgen av de som setter i gang tankeprosesser hos elevene.
  • Strategiene er helt generelle og alle lærere kan bruke de uavhengig av trinn, fag og gruppestørrelse.
  • Meningen er at du skal gjenta en strategi i mange ulike sammenhenger, slik at elevene etter hvert automatiserer den og selv tar den i bruk for å organisere, holde oversikt over og utfordre egen tenking og læring.

På nettsiden www.visiblethinkingpz.org finner du informasjon om hvordan det kan være lurt å starte opp arbeidet med å gjøre tenkning synlig i eget klasserom, beskrivelser av alle læringsstrategiene og «Pictures og Practice» som illustrerer strategiene gjennom eksempler, bilder og filmer fra klasserom.