Læringsstrategier for å stimulere og synliggjøre elevenes tenkning

Å synliggjøre elevenes tenkning – og dermed gjøre denne observerbar – betyr at elevene uttrykker tankene og forståelsen sin gjennom for eksempel å snakke, handle, skrive eller tegne. Vedlagt til høyre kan du lese fire eksempler på læringsstrategier som er utviklet for å stimulere og synliggjøre elevenes tenkning.

De fire eksemplene er en del av en pakke på over 30 strategier utviklet gjennom forskningsprosjektet Visible Thinking. Felles for alle strategiene er at de:

  • ikke er aktiviteter i seg selv, men enkle prosedyrer som du fletter inn i undervisninga for å rette oppmerksomhet mot læringa til elevene
  • legger vekt på bestemte tankeprosesser, du velger hvilke strategi du vil bruke ut fra hvilke type tenking du er ute etter å få fram hos elevene
  • består av noen få steg, der hvert steg inneholder et spørsmål eller en instruks. Det er måten disse er formulerte på og rekkefølgen av dem som setter i gang tankeprosesser hos elevene
  • er helt generelle, alle lærere kan bruke dem uavhengig av trinn, fag og gruppestørrelse

Meningen er at du skal gjenta en strategi i mange ulike sammenhenger, slik at elevene etter hvert automatiserer den og selv tar den i bruk for å organisere, holde oversikt over og utfordre egen tenking og læring. Les mer om læringsstrategiene her.

På nettsiden www.visiblethinkingpz.org finner du informasjon om hvordan det kan være lurt å starte opp arbeidet med å gjøre tenkning synlig i eget klasserom, beskrivelser av alle læringsstrategiene og «Pictures og Practice» som illustrerer strategiene gjennom eksempler, bilder og filmer fra klasserom.