Økonomisk støtte

Støttebeløpet hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens oppstartsår i ordningen. For skoleåret 2021/22 vil støttebeløpene fordele seg slik:

  • Nye skoler 2021/22:                                 Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2020/21:          Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2019/20:          Kr. 20 000

De tildelte midlene skal i hovedsak brukes til frikjøp av involverte lærere samt reiseutgifter for lærere og elever. Av de tildelte midlene kan opp til kr. 4000 brukes på utstyr som er direkte knyttet til undervisningsopplegget. Midlene kan ikke brukes til å lønne eksterne samarbeidspartnere. Midlene kan heller ikke brukes til å betale inngangspenger på vitensentre e.l. hvor skolene tilbys et ferdig undervisningsopplegg. 

Skoler som har vært med i Lektor2-ordningen i 3 år og som ønsker å være med videre, har mulighet til å være med som nettverksskole uten økonomisk støtte.