Oppdrag

Et godt oppdrag er utgangspunktet for et godt Lektor2-opplegg. Vedlagt til høyre finner du kriteriene for Lektor2-oppdrag og gode råd angående selve formuleringen av oppdraget. Disse ressursene kan være nyttig å se på for å sikre at oppdraget gir den ønskede effekten i form av motivasjon og læring hos elevene.

Under finner du eksempler på oppdragsbrev som har blitt utviklet gjennom Lektor2.

Har din skole utarbeidet et oppdragsbrev dere ønsker å dele, send det gjerne til post@lektor2.no!

 

Aluminiumsprodukter og sortering

Analyse av råvannskvalitet til settefiskanlegg

Analyse avfallssortering

Bekjempelse av fremmedarter

Berekning av forteneste på varer

Brukeranalyse avfallssortering

Brukarundersøking og forslag til tiltak kafédrift

Bruksområder for overskuddsvarme

Effektiv bruk av rognkjeks som rensefisk i oppdrettsnæringen

Elektronikkteknologi og montering av sensorer

Etablering av matfiskanlegg

Etablering av snøscooterløype

Faktaark og spørreundersøkelse om avfallssortering

Forarbeid til søknad om utbygging av Storelva

Forbrukerbehov knyttet til gjennvinning

Fossilfri kollektivtransport

Kartlegging av marin forsøpling

Kartlegging av naturtyper og økosystem

Kartlegging av Stensundtjern malmfelt

Kartlegging av trafikksituasjon

Kartlegging av vassdrag

Kontroll av sikringsarbeid i tunnel

Kraftproduksjon på Averøya

Framtidens kraftsystemer

Lading av elbil

Miljøvennlige energikilder og oppvarming av hus

Naturtypekartlegging

Overføring av data fra værstasjon

Plastgjenvinning

Pristilbud og modell av trapp

Produksjonsplanlegging vannkraftverk

Restavfall - bare søppel, eller råstoff til ny energi?

Syreskader på tannsubstans

Undersøke holdninger til og håndtering av plast

Undersøkelse av sensorer

Undersøkelse av smoltifiseringsprosessen hos fisk

Urban dyrking

Utarbeide tilbod på betongleveranse

Utprøving av metode for miljøkontroller av mugg og gjær

Utredning av inneklima

Utredning av mulig drikkevannskilde

Utredning solceller

Utskifting av klemmer i transformatorkiosker

Utvikling av portabel temperaturmåler

Utvikling av matematisk modell for vekst hos smolt

Vannkjemi - analyse av parametere som påvirker vannkvaliteten til smolt

Vannkvalitet og modell av renseanlegg

Vurdere effekt av holdningskampanje knyttet til sortering av restavfall

Vurdering av mulig solcellepanel på skolen

Vurdering av vindusutskifting på fabrikk

Økologisk status i Ranafjorden

Økonomi og kundeanalyse