Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • matematikk
 • naturfag

Etablering av matfiskanlegg

Salmon Center AS trengte innspill fra elevene på Bodø Voksenopplæring i etableringsfasen av et nytt visningsanlegg for laks.

Av: Kirsti A. Pettersen og Ole E. Thune
Fag og trinn: Matematikk og naturfag, G2 og G3 – jobber etter kompetansemål 10. trinn
Skole: Bodø voksenopplæring
Samarbeidspartner: Salmon Center AS

1. Velg tema

Tema: Lakseoppdrett

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at lakseoppdrett kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

 

Liv - bsc - fiskearmbånd

 2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse

Oppdraget slik det ble presentert for elevene:

Etablering av matfiskanlegg

Salmon Center Bodø har fått mulighet til å lage et anlegg for å vise fram laks. Dette er en visningskonsesjon med maksimalt tillatt biomasse på 780 tonn. Målet er at det skal bidra til å øke kunnskapen om oppdrettsnæringen til publikum. Vi skal legge til rette for å vise frem næringen til publikum/tilreisende. I dag viser vi fram gjenstander, bilder og film i våre lokaler i Sjøgata 21, men vi planlegger nå også visning på sjø, og skal dermed etablere et nytt matfiskanlegg i nærheten til Bodø som vi kan bruke til visning.

Vi har nå begynt å planlegge produksjonen av laks i det nye matfiskanlegget, og trenger derfor hjelp av dere. Oppdraget består i å prøve å finne ut av følgende;

 • Hvor mange laks må vi sette ut i sjøen?
 • Hvor mange merder må vi ha når vi setter ut fisken?
 • Hvor stor er fisken når vi må splitte den?
 • Hvor mange merder trenger vi totalt for å oppnå ønsket slaktevekt?
 • Hvor mange fisk må vi ha i hver merde etter at de er splittet, sett at de blir likt fordelt?
 • Hvor mye fôr vil vi trenge gjennom hele produksjonen?
  • Det vi vet er at vi har fått en konsesjon med maksimalt tillatt biomasse på 780 tonn.
  • Fisken som settes ut i sjøen er 100g pr. fisk, og vi ønsker å oppnå en slaktevekt på 5kg pr. laks.
  • Vi vet av erfaring at vi har en fôrfaktor på 1,1.
  • 1 kilo fisk = 1 kilo vann.
  • Det er ikke lov å ha mer enn 2,5 % fisk i merdene. Resten skal være vann.
  • Merdene vi må bruke, må være kjegleformet: Omkrets = 140 m. dybde = 40 m.

Vi har også et tilleggsoppdrag vi trenger å få hjelp til:

Ved vårt visningssenter i Sjøgata 21, har vi ofte besøk av turister. I tillegg til å gi dem en innføring om norsk havbruksnæring, ønsker vi også å la dem få se/oppleve hva laks kan brukes til.

 • Vi ønsker derfor i tillegg at dere lager et produkt som kan føre til at enda flere får opp øynene for norsk laks. Presentasjonen av laks skal være både på norsk og engelsk.

LYKKE TIL!

Med vennlig hilsen

Salmon Center AS

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

 • Begreper: Biomasse, fôrfaktor, merde, konsesjon, slaktevekt, akvakultur, splitting, smolt
 • Temaer: Masse, omkrets, volum av sylinder og kjegle, måleenheter, målestokk, prosentregning, økosystem, samspillet i naturen, miljøutfordring i forhold til menneskets inngripen i naturen

Ferdigheter

 • Samarbeid
 • Strategier for løsning av tekstoppgaver
 • Anvende ulike ferdigheter i matematikk, og forstå hvilke metoder som skal benyttes
 • Presentasjonsutforming og presentasjonsteknikk

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

Bedriften var avsender og mottaker av oppdraget, og var tilgjengelig under hele prosjektet. Elevene fikk dra på ekskursjon til Bodø Salmon Center (visningsanlegg for laks). De fikk mulighet til å møte ansatte og få en forståelse av hvilke yrkesgrupper som jobber i et oppdrettsanlegg. De fikk nærkontakt med forskjellige typer fisk og fikk også høre om problematikken rundt lakselus. I tillegg fikk elevene være med ut på båttur for å se på merder, og på besøk på fiskebåt for å få inntrykk av havfisknæringen slik den ble drevet før oppdrettsnæringa oppsto.

Liv - bsc - elever ute

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 – Oppstart

 • Elevene fikk presentert oppdraget, snakket om hvordan de skulle/kunne gå fram for å løse det, og hva de trengte av kunnskaper og ferdigheter for å være istand til å levere en løsning
 • Leste «Et lakseliv, informasjonshefte om oppdrettslaks», laget av studenter ved NTNU i faget Eksperter i team, og diskuterte problemstillinger rundt oppdrettsnæringa

Fase 2 – Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse

 • Ekskusjon til Salmon Center Gildeskål med elevene (to av lærerne hadde vært på Salmon Center Gildeskål på forhånd for å vite hva de skulle forberede elevene på):
  • Tur i ribb til laksemerder. Her fikk elevene sett og forklart mange av begrepene som var sentrale for å kunne løse oppdraget
  • Dissekering av laks, elevene lærte om lakseanatomi
  • Tur rundt på Domus Pisces, visningsanlegg for laks. Her fikk elevene inspirasjon til arbeid med del 2 av oppdraget

Liv - bsc - elev ser på fisk

 • I klasserommet arbeidet elevene videre med sentrale begreper for å kunne løse oppdraget
 • Elevene jobbet med relevante matematikkoppgaver, og overførte regnemåtene til beregningene de skulle utføre for å løse del 1 av oppdraget

Liv - bsc - begrepsark

Fase 3 – Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget

 • Elevene løste del 1 av oppdraget med veiledning fra faglærer og forberedte seg på å presentere det
 • Elevene jobbet med del 2 av oppdraget i grupper. Hver gruppe lagde et produkt, beregnet hva produktet skulle koste i butikken, og øvde på å presentere det muntlig og skriftlig 
 • Alle gruppene presenterte sine resultat for oppdragsgiver

Liv - bsc - elevpresentasjon

Fase 4 – Refleksjon

Lærer: Elevene sitter igjen med følgende etter utført oppdrag:

 • Ser sammenhengen mellom realfag og arbeidslivet 
 • Forståelse av laksens betydning for Norge 
 • Forståelsen av at menneskelig påvirkning i naturen setter spor og reflekterer rundt miljøkonsekvenser, og at også oppdrettsnæringa har negative ringvirkninger. Siden oppdragsgiver er en kommersiell aktør ønsket vi også å ha inn den andre versjonen av historia, og inviterte en representant for Naturvernforbundet. I tillegg så vi programmet «Lakseeventyret» fra NRK Brennpunkt, sendt 10. november 2016
 • Har hatt en mer praktisk tilnærming til matematikk – se sammenhengen mellom tall og formler og virkeligheten og ha meget god forståelse av begrepene: masse, volum, tetthet og omkrets

Liv - bsc - laksekrydder Liv - bsc - mobildeksel

 

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
  • Geometri
  • Måling

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
  • Mangfold i naturen
  • Kropp og helse
  • Teknologi og design
Publisert 04. jul. 2017 - Sist endret 25. sep. 2017.