Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • matematikk
 • norsk

Grunnarbeid - bygg

Skanska etablerte lokalkontor på Menstad ungdomsskole i forbindelse med nytt byggeprosjekt.

Av: Kerstin Laue
Fag og trinn: Matematikk, norsk og utdanningsvalg, 9. trinn
Skole: Menstad ungdomsskole
Samarbeidspartner: Skanska

1. Velg tema

Tema: Grunnarbeid – bygg

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at grunnarbeid for oppsetning av bygninger kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse

På grunn av stor oppdragsmengde i 2016 har Skanska besluttet å opprette et nytt lokalkontor.
Kontoret vil bli etablert på Menstad ungdomsskole i Skien, og vil bli bemannet av elever ved 9.trinn. Ansettelser vil skje i uke 9, og det vil bli etablert prosjektteam basert på stillingssøknader og gruppeintervjuer.

Det nye lokalkontoret skal utelukkende arbeide med beregninger knyttet til den nye TIP-hallen på Skogmo videregående skole.

Lokalkontoret skal ferdigstille følgende:

- Prisberegning for uttransport av utgravd masse
- Modell som viser fyllmassens ulike sjikt
- Innkjøpsliste for fyllmasse
- Prisberegning for inntransport av fyllmasse

Leveringsfrist er fredag 18. mars kl. 14.00. Det er viktig at fristen overholdes slik at resultatene kan gå inn i prosjekteringen for bygget.

Med vennlig hilsen

xxx xxx

Regiondirektør, Skanska

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

 • Roller i byggebransjen – ingeniør, bygningsarbeider etc
 • Jobbsøkeprosess
 • Arbeidstegninger/ målestokk/omgjøring av enheter
 • Grunnleggende matematikk (volum, areal, prosent )
 • Fyllmasse, asfalt og betong inkl. miljøperspektiv
 • Tillat vekt/volum på lastebiler
 • Bruk av regneark

Ferdigheter

 • Hvordan bygge opp et fundament – arbeidsprosessen og rekkefølge
 • Hvordan visualisere dette i en modell? Hvordan bygge opp modellen?
 • Hvordan samarbeide i reelle team? Forstå forventningene til de ulike rollene i teamet
 • Problemløsning: Oppdraget var omfattende og hadde en definert leveringsfrist. Elevene (prosjektlederne/ingeniørene) måtte lage egne framdriftsplaner og rutiner for hvordan håndtere avvik. Elevene (bygningsarbeiderne i samråd med ingeniørene) måtte finne ut hvordan modellene skulle se ut – hva slags materialer skal vi bruke etc.
 • Hvordan utarbeide oversikter over kostnader og innkjøpslister 
 • Skrive søknad, gjennomføre intervju
 • Utføre og visualisere nødvendige beregninger i regneark

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

 • Elevene jobbet primært på skolen med oppdraget, derfor passer opplegget også for grupper med mange elever
 • Elevene ble samlet til en kick-off der Skanska presenterer det planlagte bygget. Samtidig lærte de noe om roller og arbeidsmåter i byggebransjen
 • Elevene besøkte en byggeplass der grunnarbeidet foregår for å bli kjent med prosessen
 • Partner bidro i utformingen av oppdraget og var mottaker av elevenes løsning

Åpning av lokalkontoret på Menstad ungdomsskole. Åpning av lokalkontoret på Menstad ungdomsskole.

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 - Oppstart

 1. Kick-off med regiondirektør i Skanska til stede – lokalkontoret ble åpnet. Skanska presenterte byggeprosjektet og oppdraget
 2. Stillingene som prosjektleder, ingeniør, byggleder og bygningsarbeider ble utlyst og elevene skrev søknader og møtte til gruppeintervju (intervjuene må ikke nødvendigvis gjennomføres av noen i bedriften, det som er viktig at det er en "fremmed" voksen slik at det ikke blir rollespill, men en reell intervjusituasjon)
 3. Prosjektteamene ble deretter satt sammen av lærerne på bakgrunn av anbefalingene etter intervjuene

Utlysningstekst til stilling som ingeniør. Utlysningstekst til stilling som ingeniør.

Fase 2 - Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse

 • Alle realfagslærerne fungerte som veiledere for de ulike prosjektteamene gjennom hele arbeidsperioden
 • Teamene lagde framdriftsplaner og bestemte hvordan de ville jobbe sammen i teamet
 • Elevene måtte selv finne ut hvilke av de gitte opplysningene (i spesifikasjonen fra Skanska) som var nødvendige for å utføre hver enkel beregning:
  • Finne ut hvor stort volum som må graves ut til byggetomten
  • Beregne kostnader for uttransport av den massen som graves ut – hva slags masse er det/hvordan håndteres den
  • Beregne mengder av ulike typer fyllmasse (ut fra modellen)
  • Beregne kostnader for anskaffelse av fyllmassene
  • Beregne kostnader for inntransport av fyllmassene
 • Elevene måtte gjøre seg erfaringer med å omsette informasjon som er gitt for 2D til en modell i 3D
 • Elevene laget en fysisk modell som viste oppbygging av byggets såle. Teamene (bygningsarbeiderne) bestemte hvordan modellen skulle se ut, hvilke materialer som skulle brukes – lego? tekstiler? ispinner? papp? eller en boks med ekte pukk, sand mm.

Fase 3 - Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget

 • Elevene ferdigstilte beregninger, innkjøpslister og modellen og leverte dette til Skanska innen avtalt tid
 • Lokalkontoret ble stengt for denne gangen – regiondirektør i Skanska kom til skolen og takket for jobben som var gjort og delte ut priser som f.eks. Beste ingeniørarbeid og Beste anleggsarbeid/modell

En av gruppene valgte denne løsningen for modell som viser fyllmassens ulike sjikt. En av gruppene valgte denne løsningen for modell som viser fyllmassens ulike sjikt.

Fase 4 - Refleksjon

Elevene reflekterte i klassene – hvordan var det å jobbe for Skanska, hvordan var oppgaven, hva lærte vi (fag/arbeidsmetode mm).

Tidsbruk

Elevene brukte tidsressurser fra norsk/utdanningsvalg til søkeprosessen.
Kick-off: 1/2 -1 dag
Avslutning: 2 timer
I selve oppdragsperioden var "lokalkontoret" åpent i alle matte- og naturfagstimer i 14 dager.

Elevsitater etter gjennomføring av opplegget

 • Det var supert å jobbe for Skanska
 • Gøy å oppleve hvordan man jobber sammen i arbeidslivet
 • Det blir mye lettere nå å få alle i gruppa til å satse
 • Var noe helt annet – dette er jo på ordentlig
 • Før trodde jeg ikke at det var så viktig at tall er riktige
 • Jeg lærte at en alene ikke kan lage et bygg
 • Det er jo seriøst! (søker til PL-stillingen)
 • Jeg som ingeniør må være nøye og kontrollregne 100 ganger, ellers bryter skolen sammen (søker til ingeniørstillingen)
 • Ingeniørene er helt avhengige av oss (søker til bygningsarbeiderstillingen)
 • Jeg brukte skissen til modellbyggerne som grunnlag for beregningene.
 • Vi jobbet veldig godt i gruppen – alle hadde sin rolle og var godt forberedt på den.
 • Det var kult å oppleve at jeg som bygningsarbeider var like viktig som ingeniøren – kanskje viktigere – hun brukte mine beregninger, modellen vår sikrer at skolen står i 100 år 

Suksessfaktorer for dette undervisningsopplegget

 • Bruk av Lektor 2 modellen i møte med Skanska
 • Presentasjon av oppdraget - "lokalkontor"
 • Stillingsannonser – arbeidsform
 • Arbeidsoppgaver til både teoristerke og praktiske elever – og opplevelsen av at begge er like viktige – mestring av matematikk
 • Forankring – samarbeid med Skanska ble presentert på personalmøte, og rektor deltok på kick-off og avslutning
 • Neste års lærer er koblet på – sikrer kontinuitet. Oppgaven er slik at den kan knyttes til hvilket som helst byggeprosjekt Skanska måtte ha.

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
  • Geometri
  • Måling
Publisert 17. aug. 2016 - Sist endret 25. sep. 2017.

Nettressurser