Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • fysikk 1

Utredning av mulig vegtunnelløsning

Fysikkelevene ved Nord-Troms videregående skole samarbeidet med Statens vegvesen om utredning av ny veitrase.

Av: Geir Sagelv
Fag og trinn: Fysikk 1, Vg2
Skole: Nord-Troms videregående skole
Samarbeidspartner: Staten vegvesen

1. Velg tema

Tema: Utredning av mulig vegtunnelløsning

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at utredning av ny veitrase kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse

Oppdraget slik det ble presentert for elevene:

Statens vegvesen ønsker utredning for mulig tunnelløsning gjennom hele eller deler av Kvænangsfjellet. Denne prosessen skal ende i godkjent reguleringsplan innen 2017. Årsaken er de stadige problemene med stengt veg/kolonnekjøring.

Prosessen er kommet så langt at vi sitter igjen med 2 løsninger for videre utredning, og disse skal vurderes opp mot nåsituasjonen (dagens E6). E6-strekningen er fra Oksfjord kryss Fv 360 til Storeng til Karvik kryss Fv 367 til Kvænangsbotn.

Statens Vegvesen ber elevene i fysikk1 ved Nord-Troms vgs. vurdere utbedring av dagens veglinje, E6 over Kvænangsfjellet, opp mot 2 alternative tunnelløsninger med en lang tunnel kontra 3 kortere tunneler.

Vedlagt finner dere tilleggsinformasjon dere trenger for å kunne løse oppdraget (se vedlegg)

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppe E6 Kvænangsfjellet

Geir - kolonnekjøring

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter tenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

 • Bevegelse, krefter og mekanisk energi. Under dette ligger temaer som posisjon, fart og akselerasjon, bevegelseslikningene, Newtons lover, begrepene energi, arbeid, effekt og friksjon
 • Fagterminologi og bruk av aktuelle interne rapporter i Statens Vegvesen

Ferdigheter

 • Forstå og innhente informasjon fra Internett, for eksempel Transportøkonomisk institutt sine håndbøker
 • Kildekritikk
 • Samle inn og bearbeide data fra ekskursjon
 • Rapport etter gitte kriterier som presenteres for prosjektgruppa

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

Statens vegvesen ga elevene et reelt oppdrag som de ønsket hjelp til å løse. Fagdag med fagperson fra Statens vegvesen. Befaring på området sammen med fagperson. Veiledning fra fagperson underveis. I tillegg presenterte partneren oppdraget for elevene og hørte og ga tilbakemeldinger på elevenes løsning.

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 - Oppstart

 • Elevene møtte fagperson fra Statens Vegvesen. Informasjon om oppdraget
 • Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget i klasserommet (se punkt 3)
 • Opplæring i bruk av Dropbox, som skulle brukes som felles arbeidsområdet

Fase 2 - Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse

 • Elevene ble delt i grupper. Klassen gjennomførte en fagdag på skolen der eleven fikk informasjon om ulike verktøy de skulle bruke i arbeidet med å løse oppdraget
 • Faglig foredrag fra Statens vegvesen om dagens situasjon på Kvænangsfjellet 
 • Klassesamtale om hvordan de kunne/skulle løse oppdraget
 • Klassen gjennomførte feltarbeid og innsamling av data under veiledning fra fagperson fra Statens Vegesen

Fase 3 - Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget

 • Elevene bearbeidet data, og gjorde både ikke-økonomiske, økonomiske og matematiske beregninger 
 • Elevene innhentet mer informasjon og utarbeidet rapport med veiledning fra faglærer
 • Elevene presenterte sine rapporter til fagpersonene fra Statens Vegvesen

Klassen gjennomførte en felles evaluering av prosjektet i etterkant av gjennomføringen. Hva har vi lært? Hvordan var denne måten å jobbe på? 

Resultat fra elevspørreundersøkelsen som elevene svarte på i etterkant av gjennomføring. Realfag blir interessant når det settes inn i en reell kontekst! Resultat fra elevspørreundersøkelsen som elevene svarte på i etterkant av gjennomføring. Realfag blir interessant når det settes inn i en reell kontekst!

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
  • Den unge forskeren
Publisert 01. jul. 2016 - Sist endret 25. sep. 2017.