Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • biologi 1

Å rekonstruere et utdødd dyr

Biologielevene ved Hersleb videregående skole tolket fossilfunn sammen med forsker fra Naturhistorisk museum.

Av: Kari Beate Remmen (ILS, UiO), Lene Liebe Delsett (NHM).
Fag og trinn: Biologi 1, Vg2
Skole: Hersleb videregående skole
Samarbeidspartner: Naturhistorisk museum

1. Velg tema

Tema: Å rekonstruere et utdødd dyr

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at rekonstruksjon av fossiler kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse

Oppdraget slik det ble presentert for elevene:

Forskergruppa fra Naturhistorisk museum har funnet et fossil på Svalbard. Forsker Lene Liebe Delsett trenger innspill fra elevene på hvordan observere og tolke fossilfunnet.

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

 • Et fossil er en rest, avtrykk eller spor etter tidligere tiders livsformer. Noen fossiler er flere hundre millioner år gamle
 • Fossiler er viktige bevis på evolusjon

Ferdigheter

 • Tolkninger må begrunnes med observasjoner
 • Observasjoner og hypoteser må noteres i feltboka
 • Tegne egne observasjoner, i tillegg til å ta bilde. En ser flere detaljer når en tegner/skisser i feltboka
 • Observasjoner av et enkelt fossil sammenlignes med fossiler funnet andre steder, og dyr som lever i dag
 • Kjenne til hvordan «forskningsresultater» presenteres i postere, og utarbeide egne postere ut i fra gitte kriterier
 • Kjenne til hvordan forskere skriver og tegner ned observasjoner, spørsmål og foreløpige tolkninger i feltboka, for så å bruke notatene i feltboka videre i etterarbeidet – når fossilet skal undersøkes nærmere

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

Forskeren (L. Delsett) undersøkte et fem meter langt fiskeøglefossil funnet på Svalbard. Dette fossilet, inkludert laboratoriene hvor fossilene prepareres, kan ikke gjenskapes i klasserommet, og er derfor noe elevene må dra til Naturhistorisk museum for å se/oppleve/innhente observasjoner av.

Partneren bidro i tillegg i arbeidet med å utforme oppdraget, omvisning i laboratoriet på arbeidsplassen og ga elevene tilbakemelding på deres løsning av oppdraget.

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 - Oppstart 

Lærer introduserte oppdraget – Lene (forsker ved NHM) trenger hjelp til å observere og tolke et fossil forskerne har funnet på Svalbard.

 • Hva er et fossil? Lærer ga eksempler på ting som kan (eller kan ikke) være et fossil, mens elevene svarte og begrunnet hvorfor det er/ikke er et fossil («Geoaktivitet – hva er et fossil?»). Elevene skulle skjønne at fossiler er rester av forhistoriske planter og dyr, eventuelt spor etter planter og dyr, som har blitt presset sammen og bevart i sedimentære bergarter

Fase 2 - Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse

Elevene øver seg på feltmetoden:

 • Elevene fikk velge seg et fossil hver fra en fossilsamling. Læreren delte ut spørsmål som de skulle stille til fossilet, som skulle hjelpe elevene til å fokusere på observasjoner og forsøke å tolke disse:
  • Hva ser du? Tegn fossilet
  • Hvor tror du det levde, land eller vann?
  • Hva tror du det spiste?
  • Hvordan pustet det?
  • Hvordan tror du det så ut? 
  • Hvordan bevegde det seg?
  • Hva ville du spurt fossilet om dersom det levde?
  • … alle svarene begrunnes med observasjoner av fossilet.
 • Elevene skrev svarene på spørsmålene og skissene i feltboka

Elevene øver seg på å observere og tolke fossilet. Elevene øver seg på å observere og tolke fossilet.

Elevene fikk spørsmål som hjelp til å observere og tolke fossilet. Elevene fikk spørsmål som hjelp til å observere og tolke fossilet.

 • Elevene presenterte sin historie om fossilet for resten av klassen, før de fikk lov å se fasiten – hva vitenskapen har funnet ut om arten som fossilet representerer

Feltarbeid hos samarbeidspartneren:

Elevene hadde med seg feltboka med spørsmålene til fossilet når de møtte forsker Lene L. Delsett. Hun tok dem med seg til fossilet som la inne i museumsutstillingen. (Men Lene dekket for informasjonsplakaten med «fakta om fossilet»).

 • Elevene fikk ca. 20 min til å observere fossilet, ved å anvende spørsmålene i feltboka. De skulle også tegne fossilet (for å observere flere detaljer)
 • Elevene fikk en omvisning i laboratoriene (ca. 10 min), for å se hvordan teknikerne preparerer fossilet (skille stein og bein og sette sammen bein igjen) slik at forskerne kan jobbe videre med det

Elevene observerer fossilet i museet. Elevene observerer fossilet i museet.

Fase 3 - Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget

 • Elevene brukte feltboka til å lage en poster med egne observasjoner og tolkninger av fossilet. Svarene sine skulle de skrive på post-it lapper, slik at de kunne bytte ut dette senere, etter at de hadde fått forskerens tolkning av fossilet
 • Elevene presenterte posterne sine (3 min hver) for forskeren, læreren og hverandre. Forskeren notere ned elevenes observasjoner og tolkninger
 • Forskeren presenterte hva hun og kollegaene har funnet ut om dette fossilet og hva vitenskapen mer generelt på verdensbasis sier om denne arten (fiskeøgla). Elevene fikk anledning til å stille spørsmål til forskerens presentasjon
 • Elevene korrigerte sin egen tolkning av fossilet (gjorde endringer på forskerposterne), slik at den ble i samsvar med den vitenskapelige tolkningen

Elevene reviderer sine forskerplakater etter at forskeren har fortalt hva hun vet og ikke vet om det utdødde dyret. Elevene reviderer sine forskerplakater etter at forskeren har fortalt hva hun vet og ikke vet om det utdødde dyret.

 • Forskeren fortalte hvordan de som forskere jobber for å finne, undersøke og identifisere fossilet

Fase 4 - Refleksjon

 • Læreren utfordret elevene med å spørre: «hva var forskjellene og likhetene mellom hvordan dere tolket fossilet og hvordan forskerne gjør det?» Elevene måtte da tenke igjennom hvordan de hadde jobbet gjennom forarbeid, besøk i museet og etterarbeid, og så sammenligne det med forskerens presentasjon av hvordan de jobber som forskere
 • Elevene fikk i lekse å oppsummere skriftlig hva de hadde lært om fossilet og hvordan forskerne jobber med det. «Før trodde jeg at…, nå tror jeg at…»

 

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
  • Funksjon og tilpassing
  • Biologisk mangfald
Publisert 01. jul. 2016 - Sist endret 25. sep. 2017.