Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • matematikk
 • naturfag

Elgbeitetaksering

Elever ved Gimle skole kartla elgbestanden på oppdrag fra Faun Naturforvaltning.

Av: Kerstin Laue
Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn
Skole: Gimle skule
Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS

1. Velg tema

Tema: Naturforvaltning- elgbestanden i Fyresdal

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at forvaltning av elgbestanden kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse 

Oppdraget slik det ble presentert for elevene:

Til elever ved Gimle skule

Fyresdal kommune ønsker å ha oversikt over elgbestanden og skogens tilstand i kommunen. Vi i Faun Naturforvaltning AS har derfor fått et oppdrag fra kommunen om å gjennomføre en såkalt elgbeitetaksering – det betyr at vi er ute i felten og sjekker hvor mye elgen har spist av furu, bjørk mm i løpet av vinteren.

Fyresdal kommune er stor og vi trenger derfor hjelp fra dere elevene ved Gimle skule til å gjennomføre takseringen. Dere vil få opplæring fra oss i hvordan takseringen gjennomføres, og hvordan dere kan dokumentere det dere finner.

Denne dokumentasjonen er viktig for kommunen og grunnlag for beslutninger om elgbestanden og skogpleie. Etter gjennomført taksering og dokumentasjon vil vi derfor invitere dere til et møte med kommunen sammen med oss, der dere presenterer deres funn. 

Med vennlig hilsen

Faun Naturforvaltning

Gjennom beitetakseringen skulle elevene avdekke endringer i beitegrunnlaget og beitetrykket.
Gjennom beitetakseringen skulle elevene avdekke endringer i beitegrunnlaget og beitetrykket.

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

 • Sammenhengen mellom elgens kondisjon, kalveproduksjon og tilgang til næring 
 • Elgens beitevaner
 • Beiteplanter (furu, bjørk, rogn, osp, selje, vier og einer), å kunne kjenne igjen plantene med og uten blader
 • Elgen er en ”buskspiser”, dvs. at elgens fysikk (bein, halslengde, mage, m.m.) passer til en diett med mye blader fra trær og busker om sommeren, og kvist fra det samme sjiktet vinterstid
 • Begreper som prøveflate, taksering og beitegrad
 • Temaer i matematikk: areal av sirkel, gjennomsnitt, prosentregning, regneark

Ferdigheter

 • Bruke kompass
 • Lage takseringsstav – hvordan skal den se ut for å kunne definere nøyaktig radius på takseringspunktene?
 • I felten:
  • Hvilke trær skal vi telle med? 
  • Hvordan og hva skal vi registrere? 
  • Hva slags hjelpemidler finnes/ kan vi lage? 
  • Regne ut gjennomsnittshøye på de dominerende treslagene i hodet
  • Hvordan noterer vi funnene? 
  • Hvordan kan vi jobbe sammen på en effektiv måte?
 • Etter feltarbeid:
  • Registrere funn i regneark og lage diagrammer
  • Regne ut gjennomsnitt av trær pr. daa, og prosentvis endring av beitegrad
  • Sammenligne med Fauns egne funn fra 2015 og trekke konklusjoner (fra år 2 i samarbeidet skal elevene også sammenligne med tidligere elevers funn for å se utviklingen):
   • Hva sier resultatene om elgbestanden og elgens kondisjon? 
   • Hva sier resultatene om skogens kondisjon?
 • Rapport som presenteres for oppdragsgiveren. Hvordan dokumentere og presentere funnene slik at oppdragsgiver forstår?

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

 • Elgbeitetakseringen foregikk i terrenget der elgen beiter. Elevene fikk tildelt et areal i skogen (prøveflater), der de skulle anvende kunnskapen, dvs. undersøke og registrere. Dette ble senere brukt i klasserommet der elevene skulle tolke og dokumentere sine funn med en fagperson fra Faun som veileder
 • Elevene fikk også lære om hva bedriften driver med gjennom at Faun presenterte sine ansatte/yrkesgrupper i bedriften
 • Bedriften bidro i tillegg inn i arbeidet med å utforme oppdraget, presenterte oppdraget for elevene og deltok og ga tilbakemeldinger på elevenes løsning

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 - Oppstart

På skolen:

 • Elevene laget en presentasjon av bedriften og forberedte spørsmål til speed-dating med de ansatte i Faun som f.eks. spørsmål om yrke og utdanning samt hvordan en arbeidsdag i Faun så ut
 • Elevene reflekterte over hvorfor det er viktig med naturforvaltning

I bedriften - ½ dag:

 • Elevene fremførte sine presentasjoner under sitt første møte i bedriften
 • Elevene hadde speed-dating med de ansatte som samtidig var rollemodeller for hva man kan bruke realfaglig utdanning til
 • På slutten av besøket ble oppdraget introdusert

Kunnskapsgrunnlaget (fagperson fra Faun kom til skolen). Lærer og fagperson var sammen om undervisningen.- ½ dag:

 • Undring: Hvorfor er det viktig å vite hva og hvor mye elgen beiter? Hvordan kan vi se hvor elgen har beitet? Hva betyr for mye/ for lite elg for skogen mm.
 • Kunnskapsgrunnlaget og innføring i metoden (se liste under punkt 3)
 • Idémyldring: Hvordan kan vi måle nedbeitingen på en effektiv måte når det bare skal måles i en viss høyde? Hva bruker andre? 
 • Elevene laget så sine egne takseringsstaver

Fase 2 - Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse

Dagen var delt i to. Først fikk elevene praktisk opplæring i beitetaksering av fagperson fra Faun. Deretter jobbet elevene sammen i små grupper, hvor hver gruppe fikk tildelt sin prøveflate.

 • Elevene måtte finne en arbeidsmåte – hvordan samarbeide på en effektiv måte når det både skal måles og registreres? Hvordan skrive notater om funnene?
 • Trening i hoderegning – beregne gjennomsnittshøyde av trærne i prøvefeltet

Elever i gang med arbeidet. Elever i gang med arbeidet.

Fase 3 - Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget

 • Tolkning av innsamlete data: Hva har vi funnet? Hva fant ekspertene fra Faun i fjor? Hvilke konklusjoner kan vi trekke ut fra sammenligningen? (Fra år 2 skal det sammenlignes med tidligere elevers funn)
 • Hvordan kan vi dokumentere våre funn og tolkninger slik at andre (oppdragsgiver Fyresdal kommune) forstår det og kan anvende det videre?
 • Elevene laget en presentasjon
 • Framføring av presentasjonen med oversikt over funn og tolkning for ansatte i Faun og skogssjefen i Fyresdal kommune

Overføring av feltnotater til excel. Overføring av feltnotater til excel.

Resultat fra elevrapport. Resultat fra elevrapport.

Fase 4 - Refleksjon 

Oppsummering/refleksjon på skolen

 • Hva lærte vi? Hvordan var det å være "ansatt i Faun"?
 • Tilbakemelding fra elever – hva var bra, hva kan gjøres annerledes (hadde vi nok forkunnskaper mm)

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
  • Måling
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
  • Mangfold i naturen
Publisert 01. jul. 2016 - Sist endret 25. sep. 2017.